Нашата адвокатска кантора предоставя правни услуги,защита и съдействие във връзка с консултиране, изготвяне на различни по вид договори и други необходими документи, водене на преговори и представителство при сключване на всякакви видове сделки. Ние изготвяме всеки конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента, като осигуряваме най – добрата защита на неговите права. При подготовката на всеки договор ние обръщаме специално внимание на желанията и целите на нашите клиенти, на спецификите на българско законодателство и на конкретния предмет на договора. Стремим се да доставим в максимална степен удовлетвореност и защита на клиента. Нашият подход е насочен към индивудуалното запознаване и оформление на съответния договор, за да може Вашата цел да бъде достигната. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна юридическа помощ на разумни цени. Във връзка с изготвянето на договори адвокатската кантора предлага на своите клиенти следните правни услуги: Правна консултация във връзка със сключване на договори – същността на договора, изясняване, всички възможни последници, права, задължения; Правно съдействие за уреждане спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива. Представителство при неизпълнение, оспорване и разваляне на договори. Договор за покупко – продажба; Договор за изработка; Договор за заем; Договор за наем; Договори за управление…
Нашата адвокатска кантора предлага пълно правно обслужване при недвижимите имоти – от проучването на статута до окончателното придобиване и последващо управление ако ви предстои покупка, продажба или делба на недвижим имот. Ние предлагаме компетентна помощ и пълно съдействие от адвокат имотни сделки, а Вие спестявате време от подготовката и събирането на необходимите документи. Това намалява Вашите разходи и ви дава възможност по – бързо да реализирате целите си. Кантората предоставя помощ във всяка една област на правото на собственост и неговите измерения и промени, включително свързаните с него ограничени вещни права като право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, суперфиция, право на строеж, сервитут и други. Адвокатска кантора осигурява на своите клиенти извършването на следните правни услуги: Консултации по вещноправни въпроси при покупко – продажба на всякакъв вид имущество; Правни сделки при придобиване и разпореждане с недвижими имоти, както и данъчно консултиране и риск; Вещно - правен статут на недвижимия имот; Предварителни договори за покупко - продажба на недвижим имот, включително и обявяването им за окончателни; нотариални актове и други документи; Изготвяне на всички документи, необходими за приключване на сделката и съдействие при преговори; Справки за липса на тежести, възбрани, ипотеки и др.; Процесуално представителство и консултации по имотни казуси…
Ако вие сте търговец, контактът Ви с данъчната администрация е неизбежен. Евентуалните проблеми биха могли да бъдат избегнати ако предварително сте информирани за възможните последици във връзка с бъдещи или вече предприети от Вас действия и сделки. Или пък сте физическо лице, което се нуждае от съдействие и консултации в областта на облагането на доходите на физическите лица? Ние предлагаме помощта си в сферите, които включват данъка върху общата годишна данъчна основа, както и окончателните данъци, с които се облагат определени доходи като напр. доходи от дивиденти, лихви, наеми и др. Предлагаме гъвкави съвети на търговците и физическите лица за осъществяване на данъчни стратегии, успешна данъчна политика, която да доведе до законно спестяване на дължимитe данъци. Адвокатската кантора предоставя данъчно правни, счетоводни и други адвокатски услуги на клиенти в различни сфери на бизнеса: търговия, недвижими имоти, строителство, свободни професии, обществени поръчки, туризъм, както и в други области на правото. Ние имаме опит в областта на данъчното и осигурителното право , защитавайки интересите на клиентите си при обжалване на незаконосъобразни актове и действия на данъчната администрация. Съчетаваме данъчно правните си консултации с предоставяните услуги в областта на корпоративното право, като се стремим да осигурим комплексно правно облуслужване на интересите на клиентите…