Нашата кантора предоставя правни услуги и съдействие във връзка с конкретните нужди на клиента. Ние предлагаме пълно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, сдружения/ и др. Ние Можем да Ви бъдем полезни в отношенията между работодател и работник (служител); при провеждането на преговори с Ваши контрагенти; изготвянето на договори, изготвяне на споразумения и други; участие във форуми, обявяване на ГФО, изготвяне на книжа по обществени поръчки; решаване на казуси с особена сложност, писмени устни консултации, сделки с имоти, вписване на промени в търговския регистър; сделки с имоти. Пълното правно обслужване включва всички услуги, подробно описани в сайта на кантората. Нашата цел е да предоставим на нашите клиенти спокойствие и сигурност, при разрешаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на фирмата в детайли. Стремим се нашите клиенти да получат специално внимание, бързо и ефективно юридическо обслужване. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ на разумни цени. Адвокатската кантора осигурява на своите клиенти извършването на следните правни услуги: Консултации относно избора на подходящата за Вас правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца – ЕТ, ЕООД, ООД, СД,…
Искате да стартирате собствен бизнес, но не сте уверени в юридическите си познания? Желаете квалифицирана правна помощ при изготвянето на документите? Имате нужда от съдействие при Вписване в търговския регистър? Искате на намалите своите разходи? Вие сте на точното място! Нашата адвокатска кантора предлага услуги по регистрация, вписване на промени и обстоятелства, ликвидация и несъстоятелност на фирми, както и изготвяне на договори, становища, жалби, юридически консултации, процесуално представителство. Също така извършва: Регистрация на ЕТ; Регистрация на ЕООД; Регистрация на ООД; Регистрация на АД; Събирателно дружество; Командитно дружество; Командитно дружество с акции; Ликвидация, несъстоятелност и изготвяне на план за оздравяване; Вписване на промени в обстоятелствата на фирмите в Търговския регистър; Сдружения; Фондации; Промени и заличаване на юридически лица; Изготвяне на договори, становища, жалби, юридически консултации; Изготвяне на споразумения; Отношения между съдружниците и управлението на дружеството; Процесуално представителство и медиация при защита на правните интереси на съдружниците и членовете на управителните органи; консултиране на капиталовата структура, акции/дялове в корпорацията, консорциуми, холдингови структури и др; Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност. Юридически консултации във връзка с всички видове търговски сделки, уредени от Търговския закон и изготвяне на необходимата документация. Нашата работа е изцяло в услуга на Вашия бизнес или специфична дейност. Гарантираме…
Тълкувателно решение № 2/2016 от 25.05.2017 г. на Върховния административен съд, Общо събрание на Гражданската колегия: За отношенията, възникващи при доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда – етажна собственост, се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката, които не противоречат на разпоредбата на чл.62 във връзка с пар.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите. Това всъщност това означава,че таксата "сградна инсталация" не противоречи на Закона за защита на потребителите, според който гражданите не са длъжни да плащат за нежелана услуга. Това се разбира от тълкувателното решение на Върховния касационен съд, публикувано на 25 май 2017г. Тълкувателно решение № 2/22.12.2016 г. на Върховния административен съд: 1.Поведението на пострадалия от пътно-транспортно произшествие пешеходец, когато той е допринесъл за вредоносния резултат, следва да се отчита при индивидуализацията на наказанието на извършителя на престъпление по чл.343 от НК като смекчаващо отговорността обстоятелство.Съпричиняването на резултата от пострадалия при пътно-транспортно произшествие не е сред предпоставките, обуславящи отлагането на изтърпяването на наказанието по чл.66, ал.1 от НК, но има косвено значение при преценката на възможността за постигане на целите на наказанието по чл.36 от НК с прилагането на института на условното осъждане. 2. Установената по надлежния ред концентрация на алкохол на извършител…
Страница 6 от 6