Ако имате проблеми във връзка с наследство, наследяване, съсобствени имоти, доброволна делба пред нотариус, съд или се нуждаете от правна консултация по въпроси, които се отнасят до наследственото право, не се колебайте да потърсите своевременно нашата компетентна правна помощ! Ние предлагаме на своите клиенти своевременни и точни правни консултации относно вашите въпроси по наследяването. Нашата адвокатска кантора предлага консултиране и представителство по въпроси от наследственото право, които включват: Консултации и юридическа помощ по Закона за Наследството; Правна помощ при определяне на най - добрия избор за Вас във връзка с разпореждане с имуществото след смъртта на наследодателя; Изясняване на конкретния ред и права при наследяване по закон; Процедура по откриване на наследство; Консултация за правата и задълженията на наследника върху наследственото имущество; Правна защита за предявяване на искове при поделяне на наследствена маса; Изясняване конкретния ред и права при наследяване по завещание; Представителство на малолетни и непълнолетни лица при извършване на сделки с недвижими имоти; Помощ при определяне на наследствения дял в зависимост от начина, по който е придобито имуществото от наследодателя; Адвокатска правна помощ за определяне на наследствени квоти и разясняване на наследствените права и отношения; Юридически съвети и представителство пред съд при възстановяване на запазена част от наследство;…
Брачният договор е сравнително нов институт в българското законодателство. Много от нашите клиенти се интересуват от същността на брачния договор, като първоначално подхождат с недоверие и съмнение, но след консултация с нас по отношение основните характеристики на договора, много от тях вече са сключили такъв. Защо е добре да сключа брачен договор? Най - честата необходимост за сключване на такъв договор възниква, когато единия от съпрузите притежава по - голямо имущество или съответен доход и по този начин имущественото състояние на съпрузите може да доведе до конфликти в последствие. Това може да бъде избегнато чрез изготвяне на такова споразумение, което да урежда чисто имуществените въпроси. Брачният договор по своята същност е споразумение в писмена форма, което се сключва между съпрузи. Чрез него се определят и изясняват имуществените отношения между тях; въпросите, свързани с издръжката и подялбата на имуществото. Все повече двойки сключват брачен договор - брачните отношения се развиват в дълъг период от време и е напълно възможно доста от нещата в живота на двамата съпрузи да се променят. Затова чрез брачния договор от самото отначало се въвежда яснота по основните въпроси, свързани с имуществените отношения на съпрузите, както по време на брака, така и при неговото евентуално прекратяване при…
От помощта на наказателния адвокат, в защита на права и законни интереси, се нуждае всяко лице, което е извършило престъпление или всяко лице, което счита, че е пострадало от престъпление т.е. ако вие сте заподозрян, обвиняем, подсъдим по наказателно дело или пък пострадал от престъпление, потърсете нашето съдействие. Ние защитаваме правата и законните интереси на своите клиенти с всички възможни правни средства и осигуряваме квалифицирана адвокатска защита по наказателни дела. Ние изследваме в дълбочина всеки конкретен случай. Проучваме делото и предлагаме най – доброто решение, съобразно спецификата на казуса. Нашата адвокатска кантора ще Ви окаже пълно съдействие и защита през целия наказателен процес пред всички надлежни органи и всички инстанции - МВР, митнически органи, Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Върховен касационен съд, Специализирани съдилища, Военни съдилища, както и пред съответната прокуратура. Ние ще Ви окажем правна помощ и защита от досъдебната фаза на процеса до приключване на делото. Кантората предлага правни консултации и наказателноправна защита по наказателни дела, процесуално представителство, адвокатска защита и съдействие относно: Правна защита при задържане от органите на досъдебното производство; Подготвяне и представяне на жалби до прокуратура, полиция и други органи; Адвокатска защита по обвинение за извършено престъпление; Съдействие по осигуряване на преводач при необходимост;…