Семейното право урежда правоотношенията между физически лица с оглед на тяхната родствена връзка – съпрузи, дете, дядо, баба и др. Семейното право засяга тези взаимоотношения - имуществени и неимуществени, които възникнат от сключването на брак и въз основа на брак, осиновяване, родствени връзки, попечителство, настойничество и др. Адвокатската ни кантора предлага правна помощ в областта на семейното право и притежава значителен опит в областта на семейно - правните казуси по спорове относно прекратяването на брака, родителските права, издръжка, подялбата на имущество и други, свързани с тези семейни отношения въпроси. Работим в екип с профилирани адвокати, което гарантира качественото разрешаване на Вашия правен проблем. С изключителна грижа и професионализъм се отнасяме към всеки индивидуален случай, като се съобразяваме с емоционалния елемент, който неминуемо съпътства взаимоотношенията между членовете на едно семейство. Нашата цел е да разрешим и изглагим противоречията между членовете на едно семейство, да се изработи план за действие и да достигнем до най – доброто правно решение за Вас. Адвокатската кантора предлага правна защита и съдействие по следните семейно - правни въпроси: Консултации по всички правни въпроси, свързани със семейното право; Развод по взаимно съгласие – дискретност, бързина, коректност; Развод по исков ред - по вина на единия съпруг или…
Всяко лице, което е пострадало при пътно транспортно произшествие има право на обезщетение. Право на обезщетение имат и наследниците на починалото лице. Обезщетение следва да се изплати за претърпените болки и страдания на пострадалия или наследниците на починалото лице. Нашата адвокатска кантора предлага консултации и съдействие при спорове във връзка със сключени застрахователни договори, процесуално представителство и правна защита пред съответния съд относно изплащане на застрахователни обезщетения. Работим съвместно с адвокатско дружество "Джиков, Цонков и Партньори", което има богат опит както в областта на застрахователното право, така и в търговското, корпоративното и данъчното право. Целта на адвокатска кантора е да окажем квалифицирана юридическа помощ на хората, които са пострадали при инцидент, за да получат своите обезщетения от застрахователните компании. Ще получите правна помощ от един от малкото адвокати в България, които са тесни специалисти по застрахователно право и застрахователни дела. Нашата кантора предоставя правна защита и съдействие на физически и юридически лица от цялата страна и чужбина, независимо от мястото на сключване застраховката или мястото на настъпване на инцидента, като подхождаме индивидуално към всеки един случай. Правните услуги, които извършваме в областта на застрахователното право, са: Консултации при сключване на застрахователни договори – права, задължения, последици; Правна консултация за действията,…
 Ако смятате, че вашите права, свободи и законни интереси са нарушени или застрашени от незаконосъобразни административни актове, то Вие имате право да ги оспорите. Правото да обжалвате незаконосъобразните актове на администрацията е гаранция за защита на Вашите права и законни интереси . Нашата адвокатска кантора предлага правни услуги и представителство по повод обжалване на административни актове по съдебен и административен ред; съдействие във връзка с оспорване на административни актове, когато те са незаконосъобразни, нецелесъобразни и засягат Вашите права, както и процесуално представителство и адвокатска защита по административни дела пред държавни институции, органите на местната власт, бизнес партньорите си и други физически и юридически лица, с които имате взаимоотношения. Клиентите на адвокатската ни кантора получават бързи и професионални правни услуги в сферата на административно право, които включват: Представителство пред държавни и общински органи; Съдействие по искане за издаване на различни видове административни актове; Консултации и правни съвети при проверки от държавни и общински органи; Оспорване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация по административен ред - административни актове, наказателни постановления, ревизионни актове, актове за установено административно нарушение (АУАН); Обжалване по съдебен ред на съдебни решения и актове, които не подлежат на оспорване по административен ред; Обжалване на наказателни постановления,…